«Σε παρακαλώ και τούτο πριν αποθάνω· με τον Βάμβαν να ενωθής σφιγκτά και με τον Κούμαν και να κάμετε ιεράν συνωμοσίαν υπέρ της αναγεννήσεως της νεκρωμένης ημών πατρίδος· και θέλεις ιδείν πόσα καλά απροσδόκητα μέλλει να γεννήση η τοιαύτη σύμπνοια. Είναι και οι δύο στενοί μου φίλοι και πείθονται εις τας συμβουλάς μου, όχι ως σοφωτέρου, αλλ’ ως γηραλαιοτέρου και ως μαθόντος διά την μακρά μεταξύ φωτισμένων εθνών διατριβήν πως διαδίδονται και πως αυξάνονται τά φωτα. Άκουσέ με και συ διά την αγάπην της Ελλάδος, και προθυμήθητε και οι τρεις αντάμα να την πλύνετε από τον βόρβορον της απαιδευσίας διά να αξιωθήτε, όταν φθάση η τελευταία σας ώρα, να εκφωνήσητε χωρίς κομπασμόν ή της συνειδήσεως κανένα δισταγμόν τα άξια της ελληνικής ψυχής λόγια ταύτα: “Δεν σε φοβούμαι θάνατε, επειδή η ζωή μου όλη αφιερώθη εις ωφέλειαν της πατρίδος μου”».

Αδαμάντιος Κοραής προς Θεόφιλο Καϊρη

Αυτό το οποίο συντελείται στη χώρα μας δεν είναι μόνο απλά η εφαρμογή μιας λάθος οικονομικής πολιτικής ή η συνταγματική εκτροπή μιας κοινοβουλευτικής-τραπεζικής δικτατορίας. Είναι ένα προμελετημένο σχέδιο με το οποίο συντελείται η γενοκτονία του Ελληνικού Λαού, του Ελληνικού Έθνους. Γι’ αυτό ζητάμε από τον μαζικό αγώνα των κινημάτων, ειδικά δικαστήρια για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Η Ιστορία δεν συγχωρεί, τιμωρεί αλύπητα τους προδότες.

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση

Συνελληνίδες, συνέλληνες 

σας ενημερώνουμε ότι στις σημερινές συνθήκες όπου ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του λαού μας εντείνεται, το Δίκτυο Άμεσης Δημοκρατίας Ανδρίων αποφάσισε να περάσει σε άλλες μορφές πολιτικής δράσης και οργάνωσης. Οι δυνάμεις του διαχέονται σε διαφορετικά κινήματα του πατριωτικού χώρου ενώ παράλληλα διασυνδέονται με τον κύριο πολιτικό "κορμό" του Δικτύου Άμεσης Δημοκρατίας Ελληνισμού, ως αυτοτελείς οντότητες. Η ενότητα για μια αρτιότερη, αποτελεσματικότερη, μαζικά συντονισμένη πολιτική δράση για την απελευθέρωση της χώρας μας κρίνεται απαραίτητη. Τα χρόνια που πέρασαν (από την ατιμωτική ιστορική στιγμή της υπογραφής της δανειακής σύμβασης το 2010) διεξήγαμε μαζί με όλους τους αγανακτισμένους, αποφασισμένους, εξεγερμένους Έλληνες όμορφους αγώνες. 

Η σημερινή ιστορική συγκυρία απαιτεί συνένωση των δυνάμεων τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, όλων μας. Οι Έλληνες ως λαός της διασποράς γνωρίζουν πολύ καλά το "η ισχύς εν τη ενώσει". Για το λόγο αυτό,  το τοπικό μας δίκτυο κλείνει προσωρινά τον ιστορικό του κύκλο και ανασυντάσσεται μέσα στον καινούργιο πολιτικό κύκλο που ανοίγει το ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.    

ΣΚΟΠΟΙ

1-    Επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων όπου γης. Οι Έλληνες ως λαός της διασποράς αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Συναποτελούν το Ελληνικό Έθνος.

2-    Σχεδιασμός συγκεκριμένων θεωρητικών και πρακτικών ενεργειών για την αναγέννηση του Ελληνισμού, την αυτοθέσμιση του και την έξοδο του από την κρίση.

3-    Πολιτική, οικονομική και κοινωνική επεξεργασία θέσεων που θωρακίζουν τα δίκαια του Ελληνισμού.
 
4-    Προάσπιση κι ανάδειξη αξιών της ελληνικής κοσμοθεώρησης. Αξίες δημοκρατίας, ελευθερίας, πατριωτισμού, αρετής, τόλμης, αγαθού, κάλλους, κ.α – συνιστούν ανεπανάληπτες προσφορές της κλασικής ελληνικής περιόδου, απαραίτητες για το σύγχρονο ανθρωπιστικό παρόν και μέλλον που πρεσβεύει ο Ελληνισμός.

5-    Οι άμεσες κοινωνικές διαδικασίες, ο κοινοτισμός, η υπεράσπιση αλλά και εξερεύνηση των δυνατοτήτων της Άμεσης Δημοκρατίας συνθέτουν το πολιτικό μας όραμα, της «Κοινωνίας των Πολιτών».
 
6-    Επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός δράσεων με αντίστοιχους φορείς μεσογειακών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, για την υπέρβαση της κρίσης. Αντιμετώπιση όλων εκείνων των συνθηκών που επιθυμούν να οδηγήσουν τον Ελληνισμό στο περιθώριο.  

ΜΕΣΑ

Τους ανωτέρω σκοπούς θα τους επιδιώξουμε με τα ακόλουθα μέσα:

Α- Δημιουργία σε όλα τα μέρη του Ελληνισμού, κύκλων προβληματισμού υπό μορφή πολιτικού δικτύου

Β- Τακτικές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς συνελεύσεις και διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, όπου θα αποκρυσταλώνονται ιδέες, συμπεράσματα, θέσεις, προγραμματικές διακηρύξεις, σχέδια δράσης, κ.α.

Γ- Δημιουργία ομάδων εργασίας σε διάφορους τομείς όπως: επιστημονικές δεξαμενές σκέψης, ομάδες αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων, ομάδες οργανωτικού σχεδιασμού, ομάδα γραμματειακής υποστήριξης, επιτροπή πολιτικού σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, επιτροπή οικονομικών και διαχείρισης, επιτροπή διεθνών σχέσεων, κ.α.

Δ- Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού καθώς και άλλων εκδηλώσεων για τη προβολή και την οικονομική ενίσχυση του δικτύου μας.

Ε- πολιτική δράση για το ξεπέρασμα της κρίσης, την εξάλειψη κινδύνων κι απειλών και την απελευθέρωση των Ελλήνων.    


Δ.Α.Δ.Ε στοιχεία επικοινωνίας: diktioellinismou@gmail.com