«Σε παρακαλώ και τούτο πριν αποθάνω· με τον Βάμβαν να ενωθής σφιγκτά και με τον Κούμαν και να κάμετε ιεράν συνωμοσίαν υπέρ της αναγεννήσεως της νεκρωμένης ημών πατρίδος· και θέλεις ιδείν πόσα καλά απροσδόκητα μέλλει να γεννήση η τοιαύτη σύμπνοια. Είναι και οι δύο στενοί μου φίλοι και πείθονται εις τας συμβουλάς μου, όχι ως σοφωτέρου, αλλ’ ως γηραλαιοτέρου και ως μαθόντος διά την μακρά μεταξύ φωτισμένων εθνών διατριβήν πως διαδίδονται και πως αυξάνονται τά φωτα. Άκουσέ με και συ διά την αγάπην της Ελλάδος, και προθυμήθητε και οι τρεις αντάμα να την πλύνετε από τον βόρβορον της απαιδευσίας διά να αξιωθήτε, όταν φθάση η τελευταία σας ώρα, να εκφωνήσητε χωρίς κομπασμόν ή της συνειδήσεως κανένα δισταγμόν τα άξια της ελληνικής ψυχής λόγια ταύτα: “Δεν σε φοβούμαι θάνατε, επειδή η ζωή μου όλη αφιερώθη εις ωφέλειαν της πατρίδος μου”».

Αδαμάντιος Κοραής προς Θεόφιλο Καϊρη

Αυτό το οποίο συντελείται στη χώρα μας δεν είναι μόνο απλά η εφαρμογή μιας λάθος οικονομικής πολιτικής ή η συνταγματική εκτροπή μιας κοινοβουλευτικής-τραπεζικής δικτατορίας. Είναι ένα προμελετημένο σχέδιο με το οποίο συντελείται η γενοκτονία του Ελληνικού Λαού, του Ελληνικού Έθνους. Γι’ αυτό ζητάμε από τον μαζικό αγώνα των κινημάτων, ειδικά δικαστήρια για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Η Ιστορία δεν συγχωρεί, τιμωρεί αλύπητα τους προδότες.